ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา อบรมเข้มกรอกเกรดออนไลน์

๑ กันยายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทะเบียนและวัดผล และกรอกเกรดออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐001

ในการนี้ได้นิมนต์เชิญผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นวิทยากรให้การอบรมประกอบด้วย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร., ผอ.ส่วนประเมินฯ, นายชัยโชค คณนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมฯ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ002 003

ในภาคเช้าหลังจากพิธีเปิดโดยพระครูปฐมธรรมวงศ์ รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์ ต่อด้วยการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทะเบียน และวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากห้องเรียนกาญจนบุรี, หน่วยวิทยบริการเพชรบุรี และ หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี เข้าร่วมด้วย004

ภาคบ่ายเป็นการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลนิสิตและผังค่าใช้จ่าย แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน และการเงิน
-วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ
-ห้องเรียนกาญจนบุรี
-หน่วยวิทยบริการเพชรบุรี
-หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี
และการกรอกเกรดออนไลน์ โดยอาจารย์005 006

ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำนักทะเบียนและวัดผล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดการตื่นรู้ คู่เทคโนโลยีที่พัฒนาไป อาจารย์ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมตามโครงการ สามารถเข้าใจ ทำได้และใช้เป็น ขออนุโมทนา สมกับคำสัญญาที่ว่า “พุทธปัญญาโมเดล”

Back to top button