ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุน ปี ’60

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเตรียมเกณฑ์ประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน สำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2560 โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมครุศาสตร์ มจร อยุธยา 

Back to top button