ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้บริหารทุกระดับ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศูนย์อำนวยการจัดสอบออนไลน์สำนักทะเบียนและวัดผล
ในการประชุมวันนี้ ได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ใน 4 ประเด็นดังนี้

1. สรุปผลการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง
2. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาที่ 1/2563
3. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.รูปแบบการเรียยนการสอนออนไลน์

Back to top button