ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560

๒.๑. บัณฑิตที่ประสงค์เข้าพิธีประสาทปริญญา

ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
๑,๔๐๐ บาท
ระดับพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต
๒,๙๐๐ บาท

๒.๒. บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าพิธีประสาทปริญญา

ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
๑,๔๐๐ บาท
ระดับพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต
๒,๙๐๐ บาท

mouse-2

หลังจากที่ขึ้นทะเบียนรายงานตัวแล้ว ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับปริญญาต้องรายงานตัวเพื่อขอเข้ารับปริญญาด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานคือ หลักฐานการชำระเงิน ,บัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางสำหรับบัณฑิตต่างประเทศ ในวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาทำการ (เว้นวันพระ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร วังน้อย หรือวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หรือหน่วยวิทยบริการที่สังกัด
ให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ สรุปรายชื่อผู้เข้ารับปริญญาบัตรส่งสำนักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Back to top button