ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

โครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ”

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผลนำโดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ”ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการโครงการบริหารจัดการข้อสอบกลาง โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค และโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ มุ่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลกร เจ้าหน้าที่ด้านงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ

๒. เพื่อทบทวนขั้นตอนและยกกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

๓. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล สู่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

๔. เพื่อสร้างเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทะเบียนและวัดผล  ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ รูป/คนแบ่งออกเป็น

เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง              จำนวน           ๒๐      รูป/คน

เจ้าหน้าที่จากส่วนภูมิภาค          จำนวน          ๑๐๐    รูป /คน

ลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วย ในวันแรกหลังจากพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการข้อสอบกลางที่มีคุณภาพ”โดยพระเดชพระคุณองค์ประธานแล้วในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง“บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานข้อสอบกลางที่พึ่งประสงค์” โดย ผศ.ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการบริหารข้อสอบกลาง ของมหาวิทยาลัยช่วงเย็นเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงานข้อสอบกลาง”โดย ดร.ปรารถนา พลอภิชาต และกิจกรรมสานสัมพันธ์งานทะเบียนและวัดผล โดยวิทยากรพิเศษ

วันที่สองภาคเช้าเป็นการเสวนา“ปัญหาการจัดการข้อสอบกลาง” โดย พระมหาราชันย์ จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต , ผศ.ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล ดำเนินรายการโดย ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทองหลังจากนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”โดยผศ.ดร. ศศิธร ชุตินันทกุลภาคบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “ทำงานประจำอย่างไรให้มีความสุข”โดยพระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. และ“การทบทวนแผนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล”โดย ผศ.ดร.นลินี ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่สามศึกษาดูงานด้านทะเบียนและวัดผล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนมัสการพระธาตุดอยสุเทพหลังจากนั้น ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและบริการที่เป็นเลิศ ที่ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีและเยี่ยมชมสถานที่ โดยวิทยากรพิเศษ  และในวันสุดท้าย เป็นการศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงบ่ายเป็นพิธีการปิดโครงการโดยพระเดชพระคุณ พระเทพสิงหวราจารย์ รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

นอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทั้งความรู้ พัฒนากระบวนการทำงาน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะแล้ว จึงได้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง เพื่อรู้รับการให้บริการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรอีกด้วย

 

Back to top button