ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีฉลองครบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดป้ายอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “MCU ROI ET CONGRESS l”

พิธีฉลองครบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดป้ายอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “MCU ROI ET CONGRESS l” โดยมีพรพพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.​ กรรมการมหาเถรสมาคม, พระราชปริยัติ​กวี,​ ศ.ดร. อธิการบดี​มจร และสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ และพระมหาปัญญา​ ปญฺญาสิริ, ดร.ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล​การศึกษา​ ร่วมพิธีและประชุมวิชาการครั้งนี้ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

Back to top button