ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุม “คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง” ครั้งที่ 1/61

19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารจัดการข้อสอบกลาง จัดประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคาร IBSC  ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสรุปงานและวางแผนพัฒนาการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองประธานที่ปรึกษา เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมพร้อม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวต้อนรับและมอบหมายให้ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา,กรรมการและเลขานุการ รายงานการประชุมตามวาระ

ในกาลนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ชุตินันทกุลและอาจารย์ ดร.ปราถนา พลอภิชาติ อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อร่วมผนึกความคิดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการข้อสอบกลางในการวัดผลการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน แห่งการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม IBSC วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button