ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2560

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติผู้ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ในงานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ที่  http://mcuaad.mcu.ac.th/ac/   ที่เมนู “กลุ่มกิตติมศักดิ์”
ซึ่งจำนวนผู้ได้รับทั้งหมด 99 ท่าน โดยแยกประเภทดังนี้ คือ
1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 31 ท่าน
2. ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 9 ท่าน
3. เข็มเกียรติคุณ 59 ท่าน
13288765_798346476969211_115817827_o

 

Back to top button