ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ ตารางสอบซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน 3/2559

ประกาศ ตารางสอบซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน 3/2559 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ตามที่ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 จึงประกาศกำหนดการสอบวัดผลการศึกษา(ซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน3/2559) ระหว่างวันที่ 2- 8 พฤษภาคม 2560 จึงประกาศแจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ให้ตรวจสอบวัน/เวลา/18076592_1294775013932025_6965828321815179938_oตางรางสอบ/ห้องสอบ/ที่ปรากฏนี้

Back to top button