ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร​ เจาะกลุ่มพระสังฆาธิการ​ ภาค​ 2 เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ

ทีมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เจาะกลุ่มเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ภาค 2 หวังดึงพระผู้ใหญ่เรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้บรรดาพระหนุ่มเณรน้อย และนักเรียน นักศึกษา เรียนต่อมหาวิทยาลัย​ด้วย​ เดินทางมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 1000 รูป โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานในที่

กาลนี้.. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์​คณะสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล วันที่​ 19​ ธันวาคม​ 2561​ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Back to top button