ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การเซตระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

วีดีโอการสอนเซตระบบทะเบียนนิสิต สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล ทุกส่วนจัดการศึกษา โดยพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต

Back to top button