ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ ลดค่าเทอม 50% 1 ปีการศึกษา (2563)

มหาจุฬาฯ ลดค่าเทอม 50% 1 ปีการศึกษา (2563)

“มหาจุฬาฯ ลดค่าเทอม 50% 1 ปีการศึกษา (2563)”
วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1. ลดค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม 1 ปีการศึกษา (2563)
-ปริญญาตรี ร้อยละ 50

-ปริญญาโท – เอก ภาคปกติ ร้อยละ 20
-ปริญญาโท – เอก ภาคพิเศษ ร้อยละ 15
ดาวน์โหลดมติสภามหาวิทยาลัย
มติสภามหาวิทยาลัย
ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาลด 50 % ((ดาวน์โหลด))
Back to top button