ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค มจร รุ่นที่ 62 ประจำภาคกลาง-ภาคใต้

%e0%b8%9e1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2560 พระราชวรมุนี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตในภาคเช้า และบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและทิศทางการปฏิบัติศาสนกิจ ในโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค รุ่นที่ 62 ประจำภาคกลาง-ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ในกาลนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผอ.สน.ทะเบียนและวัดผล มจรร่วมถวายการต้อนรับประธานในพิธี พร้อมเป็นวิทยากรร่วมในโครงการฯ ณ หอประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

และยังเน้นย้ำให้นิสิตทุกท่านตระหนักเรื่องความเป็นสมณะเพศ คือเป็นคณะสงฆ์ ก็จะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองคือ กฎหมายที่คอบคุมเราอยู่ เพราะในความเป็นนิสิต เป็นเพศบรรพชิต เป็นคณะสงฆ์ จะมี กฎหมายอยู่ 2 ประเภท คือ 1. กฎหมายบ้านเมืองที่บังคับใช้กับเราในฐานเป็นพลเมืองไทย 2. กฎหมายคณะสงฆ์ (พ.ร.บ.คณะสงฆ์) ที่บังคับใช้กับพวกเราในฐานะเป็นคณะสงฆ์ ท่านได้อธิบายเรื่องกฎหมายแก่นิสิตผู้ร่วมสัมมนาว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งในกฎหมายของประเทศไทย ออกโดยรัฐสภาไทย พ.ร.บ.คณะสงฆ์เป็นกฎหมายแม่ โดยอำนาจมหาเถรสมาคมเป็นผู้บังคับใช้ กฎหมายคณะสงฆ์ก็จะมีกฎมหาเถรสมาคมเป็นกฎหมายลูก ที่คอยบังคับดูแล จัดแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายระบบการปกครองต่างๆ ของคณะสงฆ์ แต่สิ่งที่เกี่ยวกับนิสิตผู้กำลังจะจบการศึกษาของ มจร จะมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกฎหมายแม่ของ มจร (พ.ร.บ.มจร) มีกฎหมายลูกคือ ข้อบังคับต่างๆ โดยสภามหาวิทยาลัย มจร เช่นออกข้อบังคับให้ผู้ที่เป็นนิสิต มจร ทุกท่านที่เรียนครบหลักสูตรในภาคทฤษฎีแล้วต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 1 ปี จึงถือว่าสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ ทางสภามหาวิทยาลัย มจร จึงจะอนุมัติใบปริญญาบัตรให้ ในตอนท้ายของการกล่าวต้อนรับท่านฝากข้อคิดกับนิสิตว่า ให้ทุกท่านมีจิตสำนึกอยู่ตลอดว่ากว่าจะได้ พ.ร.บ.มจร มาไม่ใช่เรื่องง่าย บรรพบุรุษเราต่อสู้เพื่อสร้าง มรดกอันล่ำค่านี้ไว้ให้พวกเราท่านใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้มาเราควรรักษาศักดิ์และสิทธิ์ความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งคณะสงฆ์ไทยนี้ไว้ชั่วลูกหลานเรา…..

ขอบคุณภาพ : กรนัน ขันวังMon Kora MCU TV

%e0%b8%9e2 %e0%b8%9e3 %e0%b8%9e4 %e0%b8%9e5 %e0%b8%9e6 %e0%b8%9e7

Back to top button