ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียนฯ บรรยายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนานิสิตและกิจการนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ปีงบประมาณ 2561  เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติศาสนกิจ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ. ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Back to top button