ข่าวสารประชาสัมพันธ์

📢📢📢 ประกาศ ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นิสิตปริญญาตรี (ส่วนกลาง) จะต้องประเมินให้ครบทุกรายวิชา และครบทุกอาจารย์ที่แสดงในหน้าเว็บประเมิน

Back to top button