ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษีณณอายุการทำงาน มจร ปีงบประมาณ 2561

ขอนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน บุคลากรในสังกัดเกษียณอายุการทำงาน คือ “พระมหาทองแดง สิริปญฺโญ” ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ตามกำหนดการนี้

Back to top button