ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร/บุคลากร สำนักทะเบียนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป”

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ นำผู้บริหารบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,กรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.)ในวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 5

Back to top button