ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ป.ตรี มจร ส่วนกลาง

ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2561

วาระเสนอเพื่อพิจารณา>รายวิชาเรียนรวม>กิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชาข้อสอบกลาง>รายวิชาสอบนอกตาราง

โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล รองประธานกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหารวิชาการจากคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ วันพุธ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มจร อยุธยา 

Back to top button