ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารระดับสูง มหาจุฬาฯ ร่วมประชุมการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง 2/2562

ผู้บริหารระดับสูง มหาจุฬาฯ ร่วมประชุมการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง 2/2562

ผู้บริหารระดับสูง มหาจุฬาฯ ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Back to top button