ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี มจร รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2560

จัดสอบวัดความรู้ 1.วิชาพระพุทธศาสนา 2.วิชาความรู้ทั่วไป 3.วิชาภาษาอังกฤษ 4.วิชาวัดแววความเป็นครู(คณะครุศาสตร์) 5.วิชาภาษาไทย(หลักสูตรนานาชาติ ในวันนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานและตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบ การสอบมีทั้ง หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ(นานาชาติ) img_9856 img_9857 img_9859 img_9861 img_9862 img_9871 img_9880 img_9881 img_9891 img_9892 img_9894 img_9898 img_9915 img_9917 img_9931 img_9938 img_9939 img_9941 img_9946 img_9947 img_9956 img_9957 img_9958 img_9959 img_9960 img_9961 img_9962 img_9963 img_9964 img_9965 img_9966 img_9967 img_9968 img_9969 img_9970 img_9971 img_9972 img_9973 img_9974 img_9975 img_9976 img_9977 img_9978 img_9979 img_9980 img_9981 img_9982 img_9983 img_9984 img_9985 img_9986 img_9987 img_9988 img_9990 img_9991 img_9992 img_9993 img_9994 img_9995  ในนามสำนักทะเบียนและวัดผลยินดีต้อนรับ มจร ผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอบคุณภาพ MCUTV กรนัน ขันวัง

Back to top button