ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต พร้อมคณะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตใหม่ ตามโครงการ”ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 035-248-062 สมัครเรียนออนไลน์ www.reg.mcu.ac.th 

Back to top button