เกี่ยวกับส่วนงาน

สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานระดับสำนักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ซึ่งเป็นแผนก ๑ ใน ๖ แผนก ที่สังกัดอยู่ในสำนักเลขาธิการ ของการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น คือ แผนกบาลีอุดมศึกษาคณะพุทธศาสตร์ แผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา แผนกบาลีอบรมศึกษา แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกบาลีมัธยมศึกษาตอนต้น และสำนักงานเลขาธิการ และเมื่อปี ๒๕๑๒ ได้มีนิสิตเพิ่มมากขึ้นได้แยกออกมาเป็น “แผนกทะเบียน” สังกัดกองกลาง

เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีให้ “แผนกทะเบียน” เป็น “สำนักทะเบียนและวัดผล” ยกฐานะหัวหน้าแผนก เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ

เมื่อปี ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้สำนักทะเบียนและวัดผลขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และแบ่งงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายทะเบียนนิสิต ๒. ฝ่ายวัดผลการศึกษา รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ทั้งส่วนกลาง วิทยายาเขต และบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการยุบเลิกหน่วยงานเดิมจาก สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นกองทะเบียนและวัดผล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งส่วนงานที่ได้จัดทำเป็นข้อกำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้กองทะเบียนและวัดผล ไปสังกัดอยู่ในส่วนงาน สำนักอธิการบดี กองที่ ๔ แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทะเบียนนิสิต และฝ่ายประเมินผลการศึกษา

เมื่อปี ๒๕๔๕ สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบทะเบียนและวัดผลโดยให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำร่างระบบทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และได้ดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนเสร็จอนุมัติให้ใช้ระบบทะเบียนและวัดผล เมื่อปี ๒๕๔๗ สามารถรองรับงานทะเบียนทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ยกฐานะกองทะเบียนและวัดผลเป็นสำนักทะเบียนและวัดผล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  โดยให้มีส่วนงานระดับส่วน  ๒  ส่วน  คือ

๑. ส่วนทะเบียนนิสิต  มี  ๓  ฝ่าย  คือ  ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ๒. ฝ่ายรับเข้าศึกษา  ๓. ฝ่ายทะเบียนนิสิตและสถิติการศึกษา

๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา  มี  ๒  ฝ่าย  คือ  ๑. ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ  ๒. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต และการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากดำเนินการนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน บทบาทและภาระหน้าที่ของสำนักทะเบียนและวัดผลที่เกี่ยวกับงานดังกล่าวต้องดำเนินการให้ชัดเจน โดยเฉพาะภาระงานในการดำเนินงานลงทะเบียนเรียน การจัดทำรายงาน และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต และการจัดการระบบฐานข้อมูลนิสิตนั้น ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศต้องช่วยรับภาระแทนสำนักทะเบียนและวัดผล เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลยังขาดบุคลากรที่มีทักษะทางด้านเทคโนสารสนเทศที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในรูปของคณะผู้ปฏิบัติเข้าพัฒนาระบบภายในสำนักงาน ส่วนใหญ่อาศัยทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการดำเนินงานต่าง ๆ

ผู้บริหารสำนักทะเบียนและวัดผล  ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

๑. พระมหาบุญมา มหาวีโร         เป็นนายทะเบียน (๒๔๙๙ – ๒๕๐๐)
๒. พระมหาภาณุ ปทุโม             เป็นนายทะเบียน (๒๕๐๐ – ๒๕๑๒)
๓. พระมหาภาณุ ปทุโม             เป็นผู้รักษาการแผนกทะเบียน (๒๕๑๒ – ๒๕๑๖)
๔. พระมหาคำนึง รตินฺธโร          เป็นหัวหน้าแผนกทะเบียน (๒๕๑๖ – ๒๕๒๓)
๕. พระศรัณย์ เขมธมฺโม             เป็นรักษาการหัวหน้าแผนกทะเบียน (๒๕๓๒ – ๒๕๒๕)
๖. พระมหาคำนึง รตินฺธโร          เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล (๒๕๒๖)
๗. พระมหาประพัฒน์ ฐานุตฺตโม    เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล (๒๕๒๖ – ๒๕๔๐)
๘. พระมหาขุนทอง สุวณฺณเมโธ    เป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล (๒๕๔๐ – ๒๕๔๑)
๙. พระมหาขุนทอง สุวณฺณเมโธ    เป็น รก.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (๒๕๔๑ -๒๕๔๕)
๑๐. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม เป็น รก.ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล (๒๕๔๕ – ๒๕๕๕)
๑๑. พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม เป็น รก.ผู้อำนวยการสำนักทะเบีนและวัดผล (๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
๑๒. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม  เป็น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล (๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)

ปรัชญา

พัฒนาการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ

 

ปณิธาน

มุ่งสร้างความประทับใจในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล

 

วิสัยทัศน์

สนับสนุน ส่งเสริม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีความเป็นเลิศด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

พันธกิจ

สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีพันธกิจดังนี้

๑.      สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๒.     การให้การบริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

๓.      เป็นศูนย์สารสนเทศด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๔.      เป็นศูนย์กลางงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีเป้าประสงค์หลัก

๑. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มและทุกระดับ ด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายก่อน

๒. เป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านทะเบียน การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

๓. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และข้อมูลผลการศึกษาที่เชื่อถือได้     มีความถูกต้อง ทันสมัย ปลอดภัย สามารถให้บริการได้รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๔. การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบทะเบียนให้มีประสิทธิภาพเป็นระดับชั้นนำของประเทศ

๕. เป็นศูนย์ประสานงานด้านทะเบียนและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ สถาบันสมทบ และหน่วยวิทยบริการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์

 

บริการดี รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส”

หน้าที่และโครงสร้างทั่วไปของสำนักทะเบียนและวัดผล      

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีส่วนงานรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ได้แก่คณะ ๔ คณะ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๑๐ วิทยาเขต ๑๑ วิทยาลัยสงฆ์ ๖ ห้องเรียน ๑๙ หน่วยวิทยบริการ และ ๑ สถาบันสมทบในประเทศไทย ๖ สถาบันสมทบในต่างประเทศ และยังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยประสานงานด้านการจัดการศึกษาได้แก่สำนักทะเบียนและวัดผล

โดยเฉพาะสำนักทะเบียนและวัดผลนั้น เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั้งจบการศึกษา การดำเนินการของสำนักทะเบียนและวัดผลการศึกษาโดยสังเขป ดังนี้คือ

๑.      ดำเนินการรับนิสิตใหม่ทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๒.      ดำเนินการจัดทำระเบียนรายวิชา ตารางสอน ตารางสอบ

๓.      ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนิสิต

๔.      ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนนิสิต ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า

๕.      ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านประเมินผลการศึกษาของนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖.      ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษา

๗.      ดำเนินการด้านการประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๘.      ดำเนินการประสานงานด้านการเรียนการสอนของนิสิตกับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

๙.      ดำเนินการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ช่วยเสริมการสอน เป็นต้น เพื่อการเรียนการสอนและการสอบภายในมหาวิทยาลัย

การจัดหน่วยงานและการบริหารงานของสำนักทะเบียนและวัดผล

ในด้านการบริหารงานของสำนักทะเบียนและวัดผล มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ รองผู้อำนวยการช่วยปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  มีผู้อำนวยการส่วนงาน และมีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีอัตรากำลังประกอบด้วยบุคลากรประจำ ๑๑ รูป/คน บุคลากรอัตราจ้าง ๕ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๑๖ รูป/คน สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดแบ่งหน่วยงานและอัตรากำลัง เพื่อดำเนินการตามภาระหน้าที่โดยแบ่งออกเป็น ๒  ส่วนงาน  มี  ๕  ฝ่าย  ดังนี้

          ๑. ส่วนทะเบียนนิสิต  มี  ๓  ฝ่าย  คือ

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒. ฝ่ายรับเข้าศึกษา

๓. ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

๒. ส่วนประเมินผลการศึกษา  มี  ๒  ฝ่าย  คือ

๑. ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ

๒. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาในงานทะเบียนประวัตินิสิต และการลงทะเบียนเรียนของนิสิตประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ

๑.      ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่

·       จัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนนิสิต

·       แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในระบบฐานข้อมูล

·       ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน

·       ประสานงานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนกับสำนักทะเบียนและวัดผล

๒.     คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ

·      จัดทำทะเบียนประวัตินิสิตและการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในคณะเข้าสังกัด

·      จัดตารางเรียน ตารางสอบให้สอดคล้องกับจำนวนนิสิตและห้องเรียน

·      ประสานงานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนกับสำนักทะเบียนและวัดผล

๓.     วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ

·      จัดทำทะเบียนประวัตินิสิตทั้งหมดเข้าสังกัดส่วนกลาง

·      จัดทำระบบฐานข้อมูลนิสิตสถิตินิสิตทั้งหมดเข้าส่วนกลาง และนำเสนอ

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)

·      จัดทำด้านประมวลผลการศึกษาของนิสิตทั้งหมดตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ของมหาวิทยาลัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

·      จัดดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษาของนิสิตทั้งหมด

วงรอบการดำเนินงาน

ในแต่ละหน่วยงานมีวงรอบการดำเนินการต่อเนื่องตามกำหนดเวลาการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ซึ่งในปีหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติคือ ภาคแรก และภาคปลาย แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนเรียนซ่อมเสริมรายวิชาติด F มีระยะเวลาการเรียนการสอน ๑ เดือน

ในวงรอบการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่การรับสมัครนิสิตใหม่ การจัดตารางเรียน การจัดทำระบบฐานข้อมูลรายวิชาที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน และการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาสามสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาปกติ และหรือในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคศึกษาภาคฤดูร้อน รวมทั้งการจัดทำตารางสอบ การจัดทำรายงาน การลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ประมวลเพื่อสรุปยอดของจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่เปิดสอน จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา/ปฏิบัติการ จำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บได้และอื่น เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการศึกษา อาทิเช่น กองกลาง กองแผน คณะ/ภาควิชาต่าง ๆ

ในแต่ละภาคการศึกษากำหนดให้การสอบย่อยและสอบใหญ่ หลังจากการสอบเสร็จสิ้นภายใน ๑๐ วัน อาจารย์ผู้สอนจะใบรายงานผลคะแนนของนิสิตมายังสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมและนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังส่วนเทคโนโลยี โดยระบบประมวลและคำนวณผลการเรียนจากคะแนนรายวิชา และรายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น เอกสารรายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน เอกสารรายงานคะแนนของนิสิต และอื่น ๆ จะส่งผ่านระบบเครือข่ายมายังเครื่องพิมพ์ของสำนักทะเบียนและวัดผล และสำนักทะเบียนและวัดจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงานต่าง ๆ ดังกล่าวไปให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button
Translate »