พิธีปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 62 มจร ภาคกลาง-ภาคใต้
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 4 ภาค มจร รุ่นที่ 62 ประจำภาคกลาง-ภาคใต้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2560
บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) อุทิศถวาย “พระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, รศ.,ดร.)
รายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ.3)
แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง ประเมินอาจารย์ออนไลน์
พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2560
Back to top button
Close
Close