ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาจุฬาฯ พร้อมจัดสอนออนไลน์

มหาจุฬาฯ พร้อมจัดสอนออนไลน์

“มหาจุฬาฯ พร้อมจัดสอนออนไลน์”
วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอว่า ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทั้ง 4 แห่งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ OEA by UNPT (Online Education Academy) เป็นเครื่อข่ายเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมกับประสานเครื่อข่ายสื่อสารกับ กสทช/operators ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ห่างไกลและไม่ทั่วถึง สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติอนุมัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามที่เสนอ
ดาวน์โหลดมติสภามหาวิทยาลัย ((ดาวน์โหลด))

 

Back to top button