ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรายงานตัว-ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่-แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ป.ตรี 2561

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดกิจการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา แก่นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี  จำนวน 406 รูป/คน

โดยได้รับความเมตตาจาก “พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ สู่รั้ว มจร

จากนั้นพระถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล แนะนำมหาวิทยาลัย,สำนักทะเบียนและวัดผล,คณะต่างๆ ,ส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆ

ด้านพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. รก.ผู้อำนวยส่วนทะเบียนนิสิต ได้อำนวยการให้นิสิตรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักทะเบียนฯ ได้พัฒนาระบบรองรับยุค ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมแนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษา และรุ่นพี่ๆนิสิต ได้ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับสู่การเป็นนิสิต มจร แนะนำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น ห่มผ้าเป็นปริมณฑล ,ไม่สะพายย่าม, เดินแถวขึ้นหอฉัน, และการตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ C อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

 

Back to top button