ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล  โดยมีพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนิการประชุม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประขุม ดำเนินการตามวาระ เพื่อสรุปและวางแผนระบบการบริหารพร้อมการปฏิบัติสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ในการนี้ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการในปี 2562 ขอมติคณะกรรมการรับรองการประชุม  และแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว...ให้นโยบายในการบริหารและแนวทางการปฏิบัติการแก่ผู้บริหารบุคลากร
Read More
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล เดือนกรกฏาคม 2562

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

23 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกันทำสามีจิกรรม พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีกับคุณชัยโชค คณาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ในคราวได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์
Read More
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำสามีจิกรรมผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561

๑. รายงานการวิเคราะห์นิสิตเทียบเท่าเต็มเวลา ๒. เปรียบเทียบสถิติสำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562  
Read More
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561
สรุปนิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การควบคุมภายใน ๑.๕.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักทะเบียนและวัดผล ๑.๕.๒-๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร ๑.๕.๒-๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานรับนิสิต ทะเบียนและสถิติ ๑.๕.๒-๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดตารางสอนจัดสอบ ๑.๕.๒-๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานประมวลผลการศึกษา ๑.๕.๓-๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) ๑.๕.๓-๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒.๗.๑  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการใน ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ ด้าน จำนวนผู้ตอบ (1) ค่าเฉลี่ย (2) (1)   X (2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 212 4.80 1017.6 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 212 4.85 1028.2 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 212 4.83 1023.96 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 212 4.84 1026.08 4095.84 4.83
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๑ ปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผลประจำปี ๒๕๖๑-๖๒ ๒.๖.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๓ หนังสือเชิญประชุม ๒.๖.๔ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๕ มติคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ๒.๖.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
หลักฐานประกอบ SAR ประจำปี 2561
Close