ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ ๓๖ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
พระพรหมบัณฑิต พบกับนายกรัฐมนตรีลี เซียนหลุงของสิงคโปร์และกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
กำหนดลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559
รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา
Back to top button