ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การกรอกประวัตินิสิตออนไลน์

💻กรอกประวัตินิสิตออนไลน์ น้องๆ นิสิตใหม่ อย่าลืมเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ คลิ๊กชมวิดีโอ 

🍃🍃🍃🍃🍃👑🍃🍃🍃🍃🍃
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Back to top button