ข่าวสารประชาสัมพันธ์

‘พัฒนาเทคโนโลยีฯงานทะเบียนและวัดผล’

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้การบริการงานทะเบียน “ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล” โดยมีพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ครั้งนี้ดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยนำบุคลากรประจำหลักสูตรต่างๆ ที่จัดการศึกษา เช่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,ปรัชญา,พระไตรปิฎกศึกษา,การะฒนาสังคม,การบริหารการศึกษา,การสอนสังคมศึกษา,พุทธจิตวิทยา เป็นต้น มีผู้เข้าอบรม 40 รูป/คน วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์ B 312 สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา

Back to top button