ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาไทย (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัว ระหว่าง 5-7 มิถุนายน 2562
โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาส่งให้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว คือ
1 บัตรประจำตัวประชาชน / Passport (ตัวจริง)
2 หนังสือสุทธิ (เฉพาะบรรพชิต) (ตัวจริง)
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4 สำเนาวุฒิการศึกษา สายสามัญ / Mark Sheet
5 สำเนาวุฒิการศึกษา แผนกธรรม (ถ้ามี)
6 สำเนาวุฒิการศึกษา แผนกบาลี (ถ้ามี)
7 สำเนาตราตั้ง สมณศักดิ์ (ถ้ามี)
8 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
9 สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
สำหรับท่านที่ ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ห้องC300 อาคารเรียนรวม โทร.098-8689896

Back to top button