ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักฯ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล โดย “พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม” ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคคลากร พระเจษฎา โชติมนฺโต นักจัดการงานทั่วไป ร่วมสัมมนาเครือข่ายจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสื่อสารในองค์การ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ไร่กุสุมา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Back to top button