ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน “สำนักทะเบียนและวัดผล” เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 12 มิถุนายน 2560  คณะกรรมการ ประกอบด้วย
พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, ดร. ประธาน
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ดร. กรรมการ
พระมหาศรีทน สมจาโร กรรมการ
ผศ.สมควร นิยมวงศ์ กรรมการ
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. กรรมการและเลขานุการ

การนี้ “พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแนะนำประวัติความเป็นมาของสำนักทะเบียนและวัดผล โดยสังเขป
ต่อมา “พระศรีศาสนบัณฑิต” ผู้ช่วยอธิการบดีบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” เยี่ยมการปฏิบัติการของคณะกรรมการ การดำเนินการครั้งนี้ใช้ห้องเรียน C 313 ป.โท การสอนสังคมศึกษา


19075296_1540212662656738_1522519932_n

19113013_1540212679323403_1921117094_n 19141448_1540212675990070_677378580_n 19113250_1540212689323402_500402797_n 19114466_1540217049322966_653497800_n 19114602_1540217052656299_3120264_n 19142347_1540217062656298_2108994014_n 19182065_1540217042656300_1111999841_o 19184284_1540217045989633_936606373_n 19141537_1540212752656729_1723400243_n 19184059_1540212725990065_283998169_n 19113134_1540212755990062_1989544683_n 19141518_1540212715990066_469307728_n 19113124_1540212699323401_883660981_n19141908_1540212665990071_1915064064_nมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน “สำนักทะเบียนและวัดผล” เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 12 มิถุนายน 2560
#คณะกรรมการ ประกอบด้วย
พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, ดร. ประธาน
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ดร. กรรมการ
พระมหาศรีทน สมจาโร กรรมการ
ผศ.สมควร นิยมวงศ์ กรรมการ
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. กรรมการและเลขานุการ

การนี้ “พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแนะนำประวัติความเป็นมาของสำนักทะเบียนและวัดผล โดยสังเขป
ต่อมา “พระศรีศาสนบัณฑิต” ผู้ช่วยอธิการบดีบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา” เยี่ยมการปฏิบัติการของคณะกรรมการ การดำเนินการครั้งนี้ใช้ห้องเรียน C 313 ป.โท การสอนสังคมศึกษา

Back to top button