ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“Teaching English chic chic season 3”

ชมรม ETEC คณะครุศาสตร์ มจร ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มมร. และศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นิสิตนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเมตตา เป็นอย่างยิ่ง จาก พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,รศ.,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.,ดร., รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผอ.ส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ, พระอาจารย์วชิรศักดิ์ วชิรเมโธ, พระอาจารย์ครรชิต อิสฺสโร, พระอาจารย์ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร., พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺทรวาที, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, รศ.ดร.พิทธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ, อาจารย์ ดร.บุญมี พรรษา, อาจารย์ใหม่ บุญมี, และคณาจารย์ มจร. และมมร. ที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ IBSC ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมความสามารถนิสิตด้วยครับ
พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโน ประธานชมรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Back to top button