รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย”วิชาปรัชญาเบื้องต้น”

รับชมการบรรยายพิเศษรายวิชาปรัชญาเบื้องต้น
โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ เธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มจร
ช่องทางการถ่ายทอดสด

http://www.mcu.ac.th/
http://elearning.mcu.ac.th/
https://www.facebook.com/: itmcu
https://www.youtube.com/: MCU-IT Mcu Tv-channel

โดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ — กับ KaaTour Wangsukjaiimg_2559

Close