ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผล มจร จัดโครงการการจัดทำข้อสอบกลางระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2565 จำนวน 3 รายวิชา

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด โครงการการจัดทำข้อสอบกลางระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง 2565 จำนวน 3 รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button