ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

🚨นิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2565(ส่วนกลาง)
(ยื่นคำร้องายในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่สำนักทะเบียนและวัดผลเท่านั้น)
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี

Back to top button