ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น 66

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น 66

“ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น 66”
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
สำนักทะเบียนและวัดผล จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัตินิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปสาทิโก) โดยมี
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตผู้ขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) รุ่นที่ 66 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 

Back to top button