ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ, ดร. ผอ. ส่วนประเมินผลการศึกษา img_8136 img_8137 img_8138 img_8139ดำเนินการแนะนำการเซตการขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาโท และเอกแก่เจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแก่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรที่ท่านสำเร็จการศึกษาได้เลย วันที่ 27 เมษายน 2560 ระดับปริญญาโท และเอก จึงจะสามารถขอใบแสดงผลการศึกษาได้ แต่ข้อมูลทุกอย่างจากหลักสูตรต้องเรียบร้อย ถ้าไม่เรียบร้อยจะถูกตีกลับไปยังหลักสูตรที่ท่านศึกษาอยู่ทันที เวบขึ้นทะเบียนบัณฑิต https://regweb.mcu.ac.th/

Back to top button