ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนฯ ร่วมการจัดการความรู้ที่ วข.บาฬีพุทธโฆส

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมการจัดการความรู้งานด้านทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ อาคารพระปริยัติธรรม “พระธรรมโมลี” (สมศักดิ์ อุปสโม) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมการจัดการความรู้งานด้านทะเบียนและวัดผล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ. นครปฐม ณ อาคารพระปริยัติธรรม “พระธรรมโมลี” (สมศักดิ์ อุปสโม) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีพระเทพสุวรรณเมธี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ส่วนสำนักทะเบียนและวัดผลนำทีมโดย พระครูสิทธิบัณฑิต ,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล และทีมงานอีก 4 ท่านในการนี้ได้เชิญส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศไปดูแลให้ความรู้เกี่ยวการติดตั้งแต่แก้ปัญหาระบบทะเบียนนิสิตด้วย ซึ่งในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ได้ประมวลความรู้และการแนะนำด้านงานทะเบียนและวัดผล ดังนี้
– การติดตั้งโปรแกรมระบบทะเบียน
– การจัดทำฐานข้อมูลนิสิต
– การกำหนดปฏิทินการศึกษา
– การกำหนดผังบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
– การลงทะเบียนออนไลน์
– การบันทึกอาจารย์ผู้สอน
– การอัพรูปผ่านระบบออนไลน์
– การจัดตารางเรียนตารางสอนผ่านระบบออนไลน์
– การชำระเงินผ่านธนาคาร
– การประเมินอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์
– การบันทึกเกรดออนไลน์
– การตรวจสอบผู้ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา
– การบันทึกเกรดนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

Back to top button