ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  

“มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)   น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาปรัชญา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Back to top button