ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย”

“พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย”
​ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) อายุ ๘๙ ปี พรรษา ๖๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A., พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Back to top button