ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๑

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
สมาชิกกองทุนฯผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑ ท่านมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๔ หมายเลข

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งได้ที่ www.pvd.mcu.ac.th

Back to top button