ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของพระองค์ ในการสถาปนา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ปี 2430

 

  • สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ
  • มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ                                                                               นายชัยโชค คณนาวุฒิ รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต                                                                                                                                                 นายคเชนทร์ สุขชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                                                                                   นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา

    ร่วมถวายพวงมาลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชข้าพระพุทธเจ้า
  • ผู้บริหาร-บุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล มจร
Back to top button