ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2567

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.(ถวิล กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดดีดวด

ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล”

ในนามผู้บริหาร บุคลากร สำนักทะเบียนและวัดผล

ขอถวายมุทิตาสักการะมา ณ โอกาสนี้ด้วยความเคารพ

Back to top button
Translate »