ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี มจร ส่วนกลาง ป

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)  ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา    ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดสอบวัดผลการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2560   

img_6837img_6840 img_6841 img_6842 img_6843 img_6844

Back to top button