ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิสิตรุ่น 64 (ส่วนกลาง) ตรวจสอบรายชื่อ”ด่วน”

ตามที่สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ ยกเว้นนิสิตเทียบโอนและนิสิตตกรุ่น ให้นิสิตรุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ

ตามที่สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ ยกเว้นนิสิตเทียบโอนและนิสิตตกรุ่น ให้นิสิตรุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ ให้ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดรายชื่อ ((ที่นีี่)) อัพเดท 5/2/2562
2. ตรวจสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล และสถานะปัจจุบัน
3. สถานะหนี้สิน การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติศาสนกิจ
4. เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม (ยังไม่เป็นทางการ)
ทุกกระบวนการให้ดำเนินการภายใน 10 กุมภาพันธ์   2562 นี้เท่านั้น
**นิสิตเทียบโอน และนิสิตตกรุ่นให้ดำเนินการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

หากมีข้อสงสัย หรือผิดพลาด ให้รีบดำเนินการแจ้ง พระมหาปัญญา ปญฺญาสิิริ ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 081-133-6185 


Back to top button