ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มจร 1/2562

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้งในส่วนทะเบียนนิสิต และส่วนประเมินผลการศึกษา

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประชุมประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มจร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้งในส่วนทะเบียนนิสิต และส่วนประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ก็ได้ถือโอกาสมอบของขวัญให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำงาน ประจำศกนี้ ให้ดียิ่งขึ้นสืบไป ฯ

Back to top button