ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ครบกำหนดการส่งเกรด ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดให้อาจารย์ประจำรายวิชา ส่งผลการสอบ หรือเกรด ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 กำหนดให้อาจารย์ประจำรายวิชา ส่งผลการสอบ หรือเกรด ประจำภาคการศึกษาที่่ 1/2561 ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561  ในกรณีที่เกรดยังไม่แสดงผลในระบบบริการการศึกษา นิสิตสามารถติดตามทวงถามเกรดที่อาจารย์ประจำวิชา หรือทำหนังสือติดตามทวงถามเกรด ที่สำนักงานประจำคณะทุกคณะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
***หมายเหตุ*** 
นิสิตติด I จะต้องแก้งานหลังเปิดเรียน 15 วัน มิฉะนั้น I จะกลายเป็น F

Back to top button