ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการการจัดแสดงนิทรรศการวันแห่งความรู้
วันบุรพาจารย์และวันการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Back to top button