ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มาตรฐานอาจารย์ มจร สอบ MCU-GET

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสอบวัดความรู้ ตามเกณฑ์มาตฐานภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่คณาจารย์ วิทยาเขตขอนแก่น,วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และหน่วยวิทยบริการมหาสารคาม จำนวน 120 รูป/คน โดยสถาบันภาษา  ในการนี้ พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้เข้าสอบ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ถวายการต้อนรับ img_0655 img_0656 img_0657 img_0659 img_0660 img_0661 img_0664อาคารเรียนวิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Back to top button